1. Príprava na písomnú časťNa písomnú časť maturity by ste mali zobrať formálne oblečenie. Zelenú stužku na viditeľnom mieste mať už nemusíte, ale môžete si ju zobrať pre šťastie do vrecka… je to na vás.
Na slohovej časti

(písomnej forme internej časti) zo slovenského jazyka budete môcť dostať jeden z 8 žánrov. Sú nasledovné: úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis.


Bližšie informácie sa môžete dočítať v nasledujúcom dokumente:Štyri z nich vyžrebuje v deň písania Minister školstva pre celé Slovensko.

Ak si pred slohom napíšete na každú aspoň jednu prácu, budete si istejší pri písaní naostro. Na napísanie slohovej práce budete mať 150 minút (2 hodiny a 30 minút). Ak napíšete slohovú prácu už za hodinu, odovzdajte ju radšej neskôr. Skontrolujte si pravopis a čiarky v celej práci.
Niektorým profesorom sa nepáči, ak máte v slohovej práci veľa chýb a odovzdali ste ju veľmi skoro. Povedia si, že ste boli leniví skontrolovať si to.
Na písomnej časti

Na písomnej časti z cudzieho jazyka budete počúvať nahrávku, na základe ktorej budete vyplňovať časť maturitného testu. Je len na vás, či si necháte pustiť CD s nahrávkou zo starého malého prehrávača, alebo si donesiete vlastnú a kvalitnú aparatúru.Dohodnite sa na tom vopred so spolužiakmi a profesorským zborom, či vám toto umožnia. Nebudete potom musieť zosilňovať hlasitosť na prehrávači do maxima a zlepšia sa vám šance porozumieť viac z hovoreného slova.Ak ste si vybrali lepší prehrávač ako je v škole, tak ešte jedna možnosť ako zvýrazniť hovorený hlas je pohrať sa so zvukovým ekvalizérom. To vyskúšajte na rôznych nahrávkach ešte pred maturitou – na maturite na to nebude čas.


Reproduktory prehrávača by nemali byt veľmi blízko študenta, ktorý sedí úplne vpredu. Bude mu to veľmi hučať a vtedy je lepšie sadnúť si do zadných lavíc.Keď budete počúvať z prehrávača hovorenú reč z cudzieho jazyka, skúste si zavrieť oči. Váš mozog sa tak bude sústrediť viac na to, čo počujete. Slepí ľudia majú lepšie vyvinutý sluch.

Pravdaže, KAŽDÝ je iný a techniku, ktorú využijete pre lepšie a zreteľnejšie počúvanie, je na vás. Zvolenú techniku si otestujte skôr ako len na maturite, aby ste vedeli, či vám to pomáha.Poznáte iTunes U?
Nájdete tu množstvo materiálu pre Váš cudzí jazyk. Anglické, nemecké, francúzske... Podcasty, audio & video prednášky...Doneste si čokoládu, ktorá Vám najviac chutí. Bude vám dodávať energiu počas celého dňa. Len si ju rozbaľte vopred, aby ste potom nevyrušovali spolužiakov.

2. Kedy budú výsledky?
Najneskôr 10 dní pred ústnymi maturitami budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS."Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Škola musí žiakov informovať o ich výsledkoch najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej formy internej časti MS. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v teste EČ a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.”


Zdroj www.statpedu.sk3. Vzory odpoveďových hárkov a iné materiály

"Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Škola musí žiakov informovať o ich výsledkoch najneskôr 10 dní pred termínom konania ústnej formy internej časti MS. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v teste EČ a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.”


Zdroj www.statpedu.sk

Vyhlášky ku maturitnej skúške
Dňa 22. 8. 2008 bola uverejnená v Zbierke zákonov, v čiastke 120, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.Táto vyhláška 318/2008 Z. z.


  • upravuje podrobnosti o typoch stredných odborných škôl, typoch konzervatórií,
  • upravuje podrobnosti o organizácii vzdelávania v nich,
  • upravuje podrobnosti o rozsahu, podmienkach, dĺžke a priebehu štúdia,
  • ustanovuje sústavu odborov vzdelávania pre stredné odborné školy, konzervatóriá a gymnáziá a
  • zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.Dňa 22. 8. 2008 bola uverejnená
v Zbierke zákonov, v čiastke 120, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.Táto vyhláška upravuje č. 319/2008 Z. z.


  • zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a
  • podrobnosti o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Zdroj portal.gov.sk

Navigácia v povolaní

Komu môže kariérové poradenstvo pomôcť?

Všetkým, ktorí vôbec nevedia, čo chcú v budúcnosti robiť alebo majú viac alternatív a nevedia čo s tým.

Zadarmo eBook

Dosiahni najlepší výsledok na písomne a ústnej maturite


Maturitné testy

všetko pokope. Maturitné testy, maturitné témy na slohy, správne odpovede tiež nazývané kľúče správnych odpovedí.
A k cudzím jazykom primiešavame aj zvukové nahrávky?


Ako sa učiť?

učenie niekomu nejde, ale možno len preto, že nenaďabil na správnu alchýmiu svojej hlavy. Ak naozaj hľadáš metódy ako si uľahčit naberanie informácií, tak toto je sekcia pre teba ...


Dátumy a časy maturity

časový harmonogram z pohľadu nás študentov. Takže pekne po hodinách rozpísané, čo ťa čaká počas dňa D nazvanom "Externá časť maturity"
Portál o stužkovej, scénky, firmy, oznamká, šaty
Tablá
Pridaje si aj vy svoje tablo